Erasmus +. Jak się dostać na wymianę studencką?

Wyjazd za granicę w czasie studiów dla wielu młodych osób jest zazwyczaj fantastyczną przygodą, która pozwoli przede wszystkim zdobyć nowe doświadczenia oraz poszerzyć dotychczasowe horyzonty. Doskonałym rozwiązaniem może okazać się wymiana studencka w ramach programu Erasmus+.

Główne założenia programu

Program wymiany studenckiej Erasmus, który obejmuje kraje Europy, doczekał się rozbudowy i rozszerzenia o kraje spoza Wspólnoty. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Stanowi efekt połączenia kilku europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

 • programu „Uczenie się przez całe życie”,
 • programu „Młodzież w działaniu”,
 • Erasmus Mundus,
 • Tempus,
 • Alfa,
 • Edulink
 • oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Głównym założeniem programu Erasmus + jest rozwój umiejętności poszczególnych uczestników i zwiększenie szans na zatrudnienie młodych ludzi, pokonanie kryzysu oraz modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Program umożliwia wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcie studiów, odbycie praktyki, szkoleń lub zaangażowanie się w wolontariat) uczniom studentom i członkom kadry edukacyjnej. Dodatkowo oraz wspiera współpracę pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Oferta programu Erasmus+ jest skierowana zarówno do osób prywatnych, jak i do różnych rodzaju organizacji. Kryteria uczestnictwa różnią się w zależności od kraju i rodzaju projektu.

Uczestnicy programu Erasmus +

Do kra­jów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie należą:

 • państwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej;
 • pań­stwa EFTA/EOG: Islan­dia, Liech­ten­stein, Nor­we­gia;
 • pań­stwa kan­dy­du­jące do UE: Tur­cja, Była Jugo­sło­wiań­ska Repu­blika Mace­do­nii.

Osoba zainteresowana samodzielnie wybiera kraj oraz uczelnię, gdzie chce wyjechać spośród miejsc znajdujących się w ofercie konkretnej uczelni. Mobilność studentów nadzoruje natomiast Narodowa Agencja programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Erasmus + – jak się dostać?

Osoba, która chce wyjechać na studia za granicę w ramach programu Erasmus+, musi być zarejestrowana w instytucji szkolnictwa wyższego i zapisana na studia, kończące się uzyskaniem stopnia naukowego lub zdobyciem wykształcenia wyższego. Studia za granicą powinny być adekwatne z punktu widzenia kierunku studiów i rozwoju osobistego, a przy tym stanowić element programu studiów realizowanego przez studenta. Uczelnia macierzysta natomiast musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nadaną przez Komisję Europejską, a także prowadzić w danym roku akademickim wymianę studentów. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są:

 • średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru)
 • oraz znajomość języka obcego zgodna z wymogami uczelni lub instytucji przyjmującej na poziomie B2.

Studenci pierwszego cyklu muszą być studentami co najmniej drugiego roku. Termin rekrutacji każda uczelnia ustala indywidualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.