W drodze do zrównoważonego rozwoju

W drodze do zrównoważonego rozwoju

W drodze do zrównoważonego rozwoju

DB Schenker w Polsce opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za lata 2019-2020. Pokazuje w nim sposób funkcjonowania firmy, działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego, etyki i complinace. Firma pisze o trendach i wyzwaniach, np. związanych z cyfrową transformacją, niedoborem na rynku pracy czy pandemią COVID-19.

-W naszym raporcie „W drodze do zrównoważonego rozwoju” zawarliśmy odpowiedź na pytanie – co odpowiedzialność oznacza dla DB Schenker, co robimy, aby wspierać realizację globalnych celów ONZ. Raport przygotowaliśmy zgodnie z najnowszą wersją międzynarodowych wytycznych dotyczących sprawozdawczości pozafinansowej Global Reporting Initiative Standards. Został on także zweryfikowany przez niezależnych audytorów. Stanowi wiarygodne źródło informacji dla klientów, pracowników i pozostałych interesariuszy na temat ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wpływu naszej działalności – mówi Piotr Zborowski, CEO klastra North&East Europe DB Schenker.

Czysta logistyka

Transport należy do najbardziej emisyjnych branż, jest źródłem zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w miastach i aglomeracjach. Firma jest świadoma swojego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego konsekwentnie wyprowadza terminale przeładunkowe z miast, lokując je z dala od skupisk ludzkich i osiedli mieszkaniowych. Już 6 terminali na terenie Polski otrzymało certyfikat BREEAM, (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), przyznawany budynkom wykonanym według najlepszych standardów środowiskowych. Dla większości lokalizacji w polskiej sieci DB Schenker kupowana jest energia ze źródeł odnawialnych, a wymiana floty z naczep na swap bodies w ostatnich latach pozwala na obniżenie rocznej emisji CO2 o ponad 20 %.

Dialog z interesariuszami

Zaufany partner w biznesie, preferowany pracodawca i dobry sąsiad to cele ujęte w strategii firmy. Kluczowe jest budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez tworzenie wspólnej wartości i transparentnych łańcuchów dostaw, odpornych na zawirowania i kryzysy. Ostatnie dwa lata w sposób szczególny pokazały jak ważny jest dialog i zwinne działanie w niestabilnych warunkach. DB Schenker deklaruje także wsparcie swoich klientów w ich drodze do zeroemisyjności oferując im ekologiczne rozwiązania. Przykładem może być neutralny klimatycznie transport lotniczy, raporty emisji czy wciąż rozwijany pakiet rozwiązań kolejowych i multimodalnych.

Ambicją firmy jest budowanie przyjaznej i inkluzywnej kultury organizacyjnej, otwartej na różnorodność i nastawionej na innowacje. Ważne jest szybkie odpowiadanie na potrzeby pracowników i bezpieczeństwo. Celem jest zero wypadków przy pracy, a także promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Jednym z ważnych projektów, który miał miejsce w raportowanym okresie jest wyposażenie każdej jednostki DB Schenker w defibrylator AED (Automated External Defibrylator) i związane z nim szkolenia dla ponad 300 osób z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem tego sprzętu.

Pandemia nie przeszkodziła również wolontariuszom. Program wolontariatu Pracowniczego Czas Pomagania nastawiony jest na wsparcie potrzebujących w społecznościach lokalnych wokół oddziałów firmy. Właśnie startuje kolejna, świąteczna, edycja z rekordową liczbą – ponad 50 projektów, które będą realizowane w całej Polsce. Pomoc otrzymają domy dziecka i seniorzy, szkoły i przedszkola, szpitale i hospicja, osoby bezdomne. Część projektów adresowana jest do schronisk opiekujących się zwierzętami.

Wspólne zasady w partnerstwie

Firma dba o to aby pracownicy, klienci, dostawcy i inni partnerzy byli świadomi obowiązujących w DB Schenker zasad etycznych oraz mogli bezpiecznie i anonimowo zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące naruszeń. Ważne jest aby dostawcy współpracujący w ramach łańcuchów dostaw podzielali te same zasady i wartości. Przy wyborze dostawców, np. w obszarze polityki samochodowej, artykułów biurowych czy zakupu energii brane są pod uwagę aspekty związane z wpływem na klimat i środowisko naturalne. Firma jest członkiem koalicji rzeczników etyki UN Global Compact i aktywnie brała udział w opracowywaniu deklaracji dotyczącej Standardu Etycznego w ramach prac koordynowanych przez tę organizację w Polsce.

DB Schenker już po raz szósty opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju. Operator raportuje w cyklu dwuletnim.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz