Erasmus - jak się dostać na wymianę studencką?

Erasmus +. Jak się dostać na wymianę studencką?

Wyjazd za granicę w czasie studiów dla wielu młodych osób jest zazwyczaj fantastyczną przygodą, która pozwoli przede wszystkim zdobyć nowe doświadczenia oraz poszerzyć dotychczasowe horyzonty. Doskonałym rozwiązaniem może okazać się wymiana studencka w ramach programu Erasmus+.

Główne założenia programu

Program wymiany studenckiej Erasmus, który obejmuje kraje Europy, doczekał się rozbudowy i rozszerzenia o kraje spoza Wspólnoty. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Stanowi efekt połączenia kilku europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

 • programu „Uczenie się przez całe życie”,
 • programu „Młodzież w działaniu”,
 • Erasmus Mundus,
 • Tempus,
 • Alfa,
 • Edulink
 • oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Głównym założeniem programu Erasmus + jest rozwój umiejętności poszczególnych uczestników i zwiększenie szans na zatrudnienie młodych ludzi, pokonanie kryzysu oraz modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Program umożliwia wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcie studiów, odbycie praktyki, szkoleń lub zaangażowanie się w wolontariat) uczniom studentom i członkom kadry edukacyjnej. Dodatkowo oraz wspiera współpracę pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Oferta programu Erasmus+ jest skierowana zarówno do osób prywatnych, jak i do różnych rodzaju organizacji. Kryteria uczestnictwa różnią się w zależności od kraju i rodzaju projektu.

Uczestnicy programu Erasmus +

Do kra­jów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie należą:

 • państwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej;
 • pań­stwa EFTA/EOG: Islan­dia, Liech­ten­stein, Nor­we­gia;
 • pań­stwa kan­dy­du­jące do UE: Tur­cja, Była Jugo­sło­wiań­ska Repu­blika Mace­do­nii.

Osoba zainteresowana samodzielnie wybiera kraj oraz uczelnię, gdzie chce wyjechać spośród miejsc znajdujących się w ofercie konkretnej uczelni. Mobilność studentów nadzoruje natomiast Narodowa Agencja programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Erasmus + – jak się dostać?

Osoba, która chce wyjechać na studia za granicę w ramach programu Erasmus+, musi być zarejestrowana w instytucji szkolnictwa wyższego i zapisana na studia, kończące się uzyskaniem stopnia naukowego lub zdobyciem wykształcenia wyższego. Studia za granicą powinny być adekwatne z punktu widzenia kierunku studiów i rozwoju osobistego, a przy tym stanowić element programu studiów realizowanego przez studenta. Uczelnia macierzysta natomiast musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nadaną przez Komisję Europejską, a także prowadzić w danym roku akademickim wymianę studentów. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są:

 • średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru)
 • oraz znajomość języka obcego zgodna z wymogami uczelni lub instytucji przyjmującej na poziomie B2.

Studenci pierwszego cyklu muszą być studentami co najmniej drugiego roku. Termin rekrutacji każda uczelnia ustala indywidualnie.

Author: Redakcja

Dodaj komentarz